Bãi bỏ 34 thủ tục hành chính về hóa đơn và tem rượu

Bộ Tài chính vừa ra quyết định 2180/QĐ-BTC công bố 54 thủ tục hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, trong đó 20 thủ tục được sửa đổi, thay thế và 34 thủ tục được bãi bỏ.

Bai-bo-34-thu-tuc-hanh-chinh-ve-hoa-don-va-tem-ruou-maikalogistics

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong danh mục 34 thủ tục hành chính về quản lý thuế được bãi bỏ thực chất là 17 thủ tục có nội dung giống nhau nhưng được thực hiện ở 2 cấp là Cục Thuế và Chi Cục Thuế.

17 thủ tục đó gồm: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in; Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo phát hành hoá đơn điện tử; Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế; Thông báo kết quả hủy hóa đơn; Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; Xác nhận hóa đơn đã phát hành; Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in; Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai; Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Mua tem rượu của cơ quan Thuế; Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập; Báo cáo mất tem rượu.

Ngoài ra có một số thủ tục đã được sửa đổi, thay thế như: Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử; Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in;. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Danh mục 34 thủ tục hành chính thuế được bãi bỏ tại Quyết định 2180/QĐ-BTC, gồm 17 thủ tục cấp cục thuế và 17 thủ tục có cùng nội dung nhưng thực hiện tại cấp chi cục thuế. Cụ thể 17 thủ tục bãi bỏ như sau:

Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Thông báo kết quả hủy hóa đơn quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Xác nhận hóa đơn đã phát hành quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Mua tem rượu của cơ quan Thuế quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Báo cáo mất tem rượu quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

Tải toàn bộ Quyết định 2180/QĐ-BTC tại đây.

Bãi bỏ 34 thủ tục hành chính về hóa đơn và tem rượu
Đánh giá bài viết

Leave a Reply