Công Văn số 157/BVTV-KD ngày 27/1/2015 của Cục Bảo vệ thực vật

Công văn số 157/BVTV-KD ngày 27/1/2015 của Cục Bảo vệ thực vật thống nhất một số nội dung thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm dịch thực vật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 157/BVTV-KD
V/v thống nhất một số nội dung thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm dịch thực vật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi:
 Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan)

Nhằm làm rõ một số nội dung và thống nhất thực hiện Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật cũng như Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật một số nội dung sau:

1. Về việc kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Yêu cầu chủ vật thể phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, chuyển vào kho ngoại quan và quá cảnh để đăng ký làm thủ tục hải quan. Lô vật thể chỉ được cho phép thông quan khi đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho cơ quan hải quan.

Không cho phép nhập khẩu cây mang theo đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với trường hợp này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu và có thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan.

2. Về việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu

Đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, chủ vật thể nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật có xác nhận của cơ quan kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan lô hàng và có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông quan. Trường hợp lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật sẽ thông báo ngay cho cơ quan hải quan biết để dừng không cho thông quan (đối với lô hàng chưa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam).

Đối với lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu, yêu cầu chủ vật thể nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu vào bộ hồ sơ lô hàng để làm thủ tục hải quan…

3. Phối hợp giám sát

Đối với lô hàng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cần giám sát chặt chẽ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan để cùng nhau phối hợp giám sát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) phản ánh về Cục Bảo vệ thực vật để hai bên cùng xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
– Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng (để b/c);
– Các đơn vị KDTV;
– Lưu VT, KDTV.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 Hoàng Trung

 

 

Công Văn số 157/BVTV-KD ngày 27/1/2015 của Cục Bảo vệ thực vật
Đánh giá bài viết

Leave a Reply