Hải quan tham vấn nhiều chủ đề “nóng”

Tổng cục Hải quan đang lên kế hoạch tổ chức tham vấn Hải quan- Doanh nghiệp từ nay đến cuối năm 2015, với nhiều chủ đề “nóng”, gắn bó mật thiết đến hoạt động của DN như: Thủ tục đối với hàng gia công, SXXK, đầu tư; thủ tục hoàn thuế, xét miễn thuế; giám sát hàng hóa quá cảnh, chuyển cửa khẩu, chuyển cảng… Xem dịch vụ xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan.

Theo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp, để thực hiện hiệu quả, đơn vị đang tham mưu, trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, các cục hải quan địa phương chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, thông tin đến DN và các bên liên quan về chính sách pháp luật mới, các hoạt động phát triển quan hệ đối tác của đơn vị, lợi ích của các bên khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan, các hành vi vi phạm pháp luật hải quan đã được phát hiện.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin, kiến nghị, góp ý của DN và các bên liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc phát sinh trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền của đơn vị; Tổ chức tham vấn DN và các bên liên quan về các giải pháp cho các vướng mắc, phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý, tổ chức triển khai tốt các giải pháp sau tham vấn, kiến nghị Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc và giải pháp vượt thẩm quyền của đơn vị…

Ở khối cơ quan Tổng cục Hải quan, Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm chủ động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động phát triển quan hệ đối tác của Ngành, lợi ích đối với các bên khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan, các hành vi vi phạm pháp luật hải quan đã được phát hiện

(Nguồn: internet)

Hải quan tham vấn nhiều chủ đề “nóng”
Đánh giá bài viết

Leave a Reply