Lưu ý khi thực hiện thủ tục liên quan đến C/O mẫu VK-KV

Tổng cục Hải quan có CV 1464/TCHQ-GSQL hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến C/O mẫu VK (KV).

luu-y-khi-thuc-hien-thu-tuc-lien-quan-den-co-mau-vk-kv

Ưu đãi song phương theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA)

Hướng dẫn này căn cứ trên kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA).

Theo đó, về mã số tham chiếu của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O KV cấp thay thế, Tổng cục Hải quan cho biết, Hiệp định VKFTA không có quy định về mã tham chiếu (Reference code) trên C/O. Mã số tham chiếu trên C/O mẫu KV của Hàn Quốc do hệ thống cấp để phục vụ mục đích quản lý của cơ quan cấp C/O. Do đó, cơ quan Hải quan nước NK không từ chối C/O vì các lý do liên quan đến mã tham chiếu.

Về cách thể hiện tiêu chí xuất xứ trên C/O KV, theo quy định tại Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại Phụ lục 2 Thông tư 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương, một số mặt hàng phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ kèm điều kiện. Ví dụ, hàng hóa mã HS 2202.90 có tiêu chí xuất xứ “RVC(40), với điều kiện nguyên liệu lấy từ các phân nhóm 1211.20 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO (hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước XK-pv)”.

Đối với mặt hàng thuộc ví dụ nêu trên, tại ô số 8 của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O chỉ cần thể hiện tiêu chí xuất xứ là “RVC (40)”.

Tổng cục Hải quan cho biết, hướng dẫn theo công văn trên áp dụng tương tự đối với các mặt hàng khác thuộc Danh mục PSR có quy định tiêu chí xuất xứ kèm điều kiện.

>>Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

Nguồn internet

Lưu ý khi thực hiện thủ tục liên quan đến C/O mẫu VK-KV
Đánh giá bài viết

Leave a Reply