Ngành Hải quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg. Xem dịch vụ khai thuê hải quan HCM

Cuối tháng 3-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính Nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước.

Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu đối với các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức rà soát lại việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, quy chế đã sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan để nghiên cứu tổ chức xây dựng quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, rõ ràng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận của đơn vị để giải quyết công việc theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg;

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương hoặc đơn vị thuộc ngành dọc của các bộ, ngành khác trong triển khai cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực liên quan nêu tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết cho mô hình một cửa, một cửa liên thông. Đầu tư trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước và giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với nhau trong công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết. Nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, rõ ràng các thủ tục hành chính theo đúng quy định, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Tổng cục Hải quan yêu cầu Văn phòng Tổng cục phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT và Thống kê hải quan nghiên cứu và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục giải quyết các thủ tục hành chính (cấp Tổng cục) liên quan đến cá nhân, tổ chức, vận dụng quy định để áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

(Nguồn: internet)

Ngành Hải quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Đánh giá bài viết

Leave a Reply