Nhiều điểm mới trong quản lý hóa chất

Từ ngày 1-6, một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực… sẽ được thay thế bởi Thông tư 06/2015/TT-BCT.

Nhiều điểm mới trong quản lý hóa chất
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

Theo đó, trong lĩnh vực hóa chất, Thông tư 06 đã bãi bỏ thủ tục có ý kiến đồng ý của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đối với hóa chất nhập khẩu theo tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng tại khoản 4 mục II của Thông tư số 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc dạng quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp.

Thông tư 06 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 40/2011/TT-BCT quy định về khai báo hóa chất. Điều 2 được bổ sung như sau: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam. Không áp dụng xác nhận khai báo hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; các tổ chức cá nhân đã được cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; các tổ chức cá nhân đã được cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất Bảng 1, 2, 3.

 

Công chức Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hóa chất nhập khẩu.

Khoản 4 Điều 9 Thông tư 40 cũng được sửa đổi, bổ sung: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được bổ sung đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Cục Hóa chất cấp Giấy xác nhận. Mẫu Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục Thông tư 06/2015/TT-BCT. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Xem: Dịch vụ khai thuê hải quan TP.HCM

(Nguồn internet)

Nhiều điểm mới trong quản lý hóa chất
Đánh giá bài viết

Leave a Reply