NK tàu chở hóa chất chuyên dụng không phải chịu thuế GTGT

Trước đề nghị của Công ty CP Vận tải biển Khai Nguyên về hướng dẫn mã số, thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với tàu chở hóa chất chuyên dụng, Tổng cục Hải quan đã trả lời về vấn đề này.

nk-tau-cho-hoa-chat-chuyen-dung-khong-phai-chiu-thue-gtgt

Tàu chở hóa chất. Ảnh minh họa.

Phân tích về mã số, mức thuế NK, theo Tổng cục Hải quan, tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính và Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, thì mặt hàng “Tàu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng thuộc nhóm 89.01 – Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyến người hoặc hàng hóa, phân nhóm 8901.20 – Tàu chở chất lỏng hoặc khí hoá lỏng”.

Theo đó, Công ty cần căn cứ hàng hóa thực tế mặt hàng tàu DONG-A CHRONOS, đối chiếu nội dung mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và Biểu thuế NK ưu đãi để xác định mã số đúng quy định.

Hướng dẫn về mức thuế GTGT, Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại điểm c, khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

“c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Xem dịch vụ vận chuyển nội địa

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.”.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, ngày 17/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKH về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phần trong nước đã sản xuất được. Theo đó, trường hợp tàu DONG-A CHRONOS nêu trên là tàu chở khí hóa lỏng, nếu trọng tải trên 5.000DWT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu mặt hàng dự định NK với các văn bản hướng dẫn nêu trên để xác định thuế GTGT phải nộp theo đúng quy định.

>>Hàng nhập khẩu để góp vốn không phải nộp thuế GTGT

Nguồn internet

NK tàu chở hóa chất chuyên dụng không phải chịu thuế GTGT
Đánh giá bài viết

Leave a Reply