Rà soát kiến nghị sửa đổi, thay thế nhiều văn bản pháp luật về quản lý chuyên ngành

Theo kế hoạch ngày 30-9-2015, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các nội dung để triển khai nhóm giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Theo Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Ngô Minh Hải, vừa qua Tổng cục Hải quan đã tổ chức đợt làm việc tập trung với đại diện các bộ, ngành để rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc diện quản lý chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, cụ thể về: Cấp giấy phép, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK. Đợt làm việc đã rà soát được khối lượng lớn văn bản pháp lý từ Luật, Pháp lệnh đến Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Thông tư và Quyết định của các bộ, ngành. Qua đó đề xuất, kiến nghị những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế như: Bổ sung mã số HS vào các danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra Nhà nước về chất lượng; bãi bỏ những văn bản đã hết hiệu lực và sửa đổi phù hợp với thực tế.

Liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa XNK, nhóm làm việc dự kiến kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản Luật: Sửa đổi khoản 2 Điều 35 Luật Hải quan 2014 quy định hàng hóa đưa về bảo quản phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan cho đến khi được thông quan, do không phù hợp với thực tế triển khai. Đối với Luật Chất lượng sản phẩm, sửa đổi để phù hợp với thực tế, đa số các bộ triển khai chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện, để xã hội hóa chức năng này… Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do căn cứ ban hành Quyết định là Pháp lệnh Chất lượng đã hết hiệu lực, hiện nay các bộ, ngành đã ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 thay thế Danh mục tại Quyết định 50. Xem dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, một số Thông tư, Quyết định của các bộ, ngành cần sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến hoàn thiện mã số HS cho các Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Bên cạnh đó, đối với Quyết định 11039/QĐ-BCT năm 2014 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục hàng hóa XK, NK phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan, Bộ Công Thương cần rà soát, đối chiếu với các văn bản liên quan quy định về kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm để sửa đổi Quyết định 11039/QĐ-BCT đảm bảo thống nhất Danh mục và nội dung hướng dẫn theo quy định của các văn bản QPPL có liên quan.

Liên quan đến các văn bản QPPL quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK, đề nghị bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BYT năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hóa NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS do căn cứ ban hành văn bản trên đã hết hiệu lực. Việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK hiện nay được thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm, theo đó trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm do ba Bộ quản lý gồm: Công Thương, Y tế và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương cần bổ sung trách nhiệm của của cơ quan Hải quan, DN đối với các mặt hàng quy định tại Thông tư. Hiện nay, Thông tư chỉ quy định cụ thể về việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm mà không quy định cụ thể về quản lý đối với hoạt động XNK. Đồng thời đề nghị các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan kèm mã số HS thuộc trách nhiệm quản lý của từng Bộ. Cụ thể như, Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT đã phân công trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm của ba Bộ nhưng tên hàng vẫn chung chung, có những mặt hàng thuộc trách nhiệm của hơn hai Bộ quản lý, Danh mục hàng hóa cũng không có mã số HS. Xem dịch vụ áp mã HS code hàng hóa.

Về các văn bản QPPL quy định về kiểm dịch đối với hàng hóa XNK, theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Nghị định số 103/2010/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới không quy định trách nhiệm của cơ quan Hải quan là phải kiểm tra giấy tờ gì. Ngoài ra do không có nội dung loại trừ nên phải hiểu tất cả hàng hóa XK, NK đều phải thực hiện kiểm tra, xử lý y tế. Do vậy, cần hướng dẫn rõ loại Giấy tờ phải nộp cho cơ quan Hải quan, thời gian nộp (trước hay sau thông quan); có giới hạn đối tượng phải kiểm dịch y tế hay không? Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm dịch theo hướng rút gọn đối tượng cần kiểm dịch, chi tiết tên hàng kèm mã số HS, đồng thời quy định cụ thể những mặt hàng phải kiểm tra tại cửa khẩu, những mặt hàng kiểm tra trước khi thông quan, những mặt hàng được kiểm tra sau thông quan hoặc kiểm tra trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Ngoài ra, nhiều văn bản quy định về Giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK cũng cần thống nhất nội dung tránh gây khó khăn cho DN và cơ quan Hải quan trong khi thực hiện. Ví dụ như, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT năm 2015 và các Thông tư để thống nhất nội dung quy định vì có nhiều nội dung đã được quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT song cũng được quy định tại một số văn bản khác gây khó khăn trong việc thực hiện.

Trong đợt rà soát tháng 6-2015, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát được 154/260 văn bản liên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, trong đó: 9/20 Luật và Pháp lệnh; 19/54 Nghị định, Quyết định và Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 126/186 Thông tư và Quyết định của các bộ, ngành.

Trong số 126 văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành đã rà soát bao gồm: 61 văn bản chỉ ban hành Danh mục hàng hóa (32 văn bản ban hành Danh mục hàng hóa không kèm mã số HS; 26 văn bản ban hành Danh mục hàng hóa kèm mã số HS nhưng theo HS 2002 và HS 2007); 65 văn bản quy định hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ (34 văn bản chỉ quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ; 16 văn bản quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ kèm Danh mục hàng hóa nhưng  có 2/16 văn bản ban hành Danh mục hàng hóa kèm mã số HS theo HS 2012, 1/16 văn bản ban hành Danh mục hàng hóa kèm mã số HS theo HS 2007, 13/16 văn bản ban hành Danh mục hàng hóa không kèm mã số HS…); 15 văn bản có căn cứ ban hành là các văn bản đã hết hiệu lực.

(Nguồn internet)

Rà soát kiến nghị sửa đổi, thay thế nhiều văn bản pháp luật về quản lý chuyên ngành
Đánh giá bài viết

Leave a Reply