Sẽ miễn thuế cho 1 số ngành nghề đặc thù

Dịch vụ khai thuế hải quan

Để tạo thuận lợi cho một số hoạt động đầu tư, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật về đầu tư… Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã quy định rất rõ về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của những dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và một số ngành nghề đặc thù.

nganh-nghe-uu-dai-thue-maika

Hoạt động tại DN phần mềm. Ảnh minh họa

Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư

Tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi quy định về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo hướng: bổ sung thêm DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện; đồng thời quy định việc miễn thuế NK tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ Lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định ngày bắt đầu sản xuất để làm cơ sở miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm là ngày tổ chức, cá nhân thực tiến hành hoạt động sản xuất và được xác nhận bởi Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế… nơi DN đang hoạt động hoặc được xác nhận bởi Sở Công thương địa phương nơi có dự án trong trường hợp tổ chức, cá nhân không hoạt động trong các khu nêu trên.

Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại khoản này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư lắp ráp trang thiết bị y tế

Tại khoản 14 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi đã quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế của trường hợp này phải là linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của các dự án đầu tư nêu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; và phải là linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, tại Điều 20 dự thảo Nghị định hướng dẫn về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế quy định: Trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế của dự án đầu tư được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 14 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK sửa đổi. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Ngày bắt đầu sản xuất làm cơ sở miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm là ngày thực tế tiến hành hoạt động sản xuất và được xác nhận bởi Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế… nơi DN đang hoạt động hoặc được xác nhận bởi Sở Công thương địa phương nơi có dự án trong trường hợp tổ chức, cá nhân không hoạt động trong các khu nêu trên.

Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để làm cơ sở thực hiện miễn thuế quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện để hàng hóa được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: Là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của dự án đầu tư; Là nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hàng hóa NK của dự án, cơ sở đóng tàu

Tại khoản 16 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật được miễn thuế đối với: Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu, bao gồm: máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;

Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu. Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tàu biển XK.

Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế.

Hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Theo quy định tại khoản 17 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK phải thuộc Danh mục do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Đối tượng NK là các đơn vị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Theo đó, tại Điều 23 dự thảo Nghị định hướng dẫn về miễn thuế hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền quy định: Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng NK phục vụ hoạt động in, đúc tiền được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 17 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK phải thuộc Danh mục do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Đối tượng NK là các đơn vị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Căn cứ để xác định máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng NK phục vụ hoạt động in, đúc tiền làm cơ sở miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Dịch vu khai thuế hải quan Sài Gòn

Từ Điều 13 đến Điều 23 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã quy định rất rõ miễn thuế đối với hàng hóa NK của những dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư: hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí; hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu; hàng hóa XNK để bảo vệ môi trường; Miễn thuế hàng hóa NK phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; hàng hóa NK chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa NK phục vụ trực tiếp cho giáo dục, đào tạo; hàng hóa để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan; nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm; với giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

Xem thêm: Hàng nhập khẩu không ghi xuất xứ có bị bác C/O?

(Nguồn internet)

Sẽ miễn thuế cho 1 số ngành nghề đặc thù
Đánh giá bài viết

Leave a Reply