Thông tư 38/2015/TT-BTC, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư gồm 9 Chương, 149 Điều, thay thế các Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014; Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013; Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012; Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012; Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012; Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011; Thông tư số 45/2011/TT-BTC ngày 19/5/2011; Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007; Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 14/1/2014; Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013.

Thông tư 38/2015/TT-BTC ra đời bãi bỏ một loạt văn bản pháp luật trước đây quy định về thủ tục hải quan và các vấn đề liên quan (bãi bỏ 12 thông tư và gộp chung lại 1 thông tư 38/2015/TT-BTC) nhìn chung cũng đã giúp cơ quan hải quan và doanh nghiệp thuận tiện trong việc thực hiện và tra cứu các văn bản hướng dẫn.

Tải toàn bộ văn bản tại đây. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan

Thông tư 38/2015/TT-BTC, ngày 25 tháng 3 năm 2015
Đánh giá bài viết

Leave a Reply