Thuế phòng vệ: công cụ bảo vệ sản xuất trong nước

Tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thuế phòng vệ thương mại tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK, Bộ Tài chính cho biết, việc quy định thuế phòng vệ áp dụng đối với hàng hóa NK tại dự thảo Luật sẽ phát huy vai trò là công cụ bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước trong điều kiện hội nhập phải cắt giảm thuế NK theo các cam kết quốc tế.

Thue-phong-ve-Cong-cu-bao-ve-san-xuat-trong-nuoc-maikalogistics

Cần thiết phải quy định Thuế phòng vệ trong dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK. Ảnh: minh họa.

Nhằm rà soát, thống nhất các nội dung về thuế phòng vệ thương mại quy định tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK, Bộ Tài chính đã chủ trì làm việc với đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước khi trình Quốc hội thông qua.

Về cơ bản, đại diện các đơn vị đều thống nhất sự cần thiết phải quy định về thuế phòng vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp ở văn bản Luật do Quốc hội quy định để phù hợp với Hiến pháp 2013 và yêu cầu thực tế khi hội nhập quốc tế trên cơ sở kế thừa các quy định này tại Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành, 3 Pháp lệnh liên quan và phù hợp với quy định của Hiệp định Trị giá GATT/WTO 1994 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, đại diện Bộ Công Thương vẫn tiếp tục bảo lưu ý kiến đề nghị dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK chỉ quy định các khái niệm về các biện pháp thuế phòng vệ thương mại và việc thực thu sẽ dẫn chiếu tại các pháp luật chuyên ngành, không quy định cụ thể, chi tiết thành chương riêng như dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Công Thương cũng có ý kiến sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý về việc bổ sung các nội dung quy định về: Nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền của Thuế phòng vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để rà soát, chỉnh lý các nội dung liên quan đến thuế phòng vệ thương mại tại dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất với cam kết của WTO và hệ thống pháp luật chuyên ngành.

Đại diện Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc không ban hành chương riêng (Chương III) quy định về thuế phòng vệ thương mại tại dự thảo Luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành Luật Ngoại thương sau này.

Về nội dung mức độ, liều lượng thuế phòng vệ thương mại quy định tại dự thảo Luật: Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và một số đại diện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật một số khái niệm về: xác định rõ mức độ gây thiệt hại nghiêm trong cho ngành sản xuất trong nước; thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; đe dọa hây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước trong các trường hợp bán phá giá, trợ cấp, thuế tự vệ… ngay trong dự thảo Luật.

Ngoài ra, cần rà soát bổ sung một số quy định về nguyên tắc áp dụng mức thuế, thời gian được áp dụng thuế chống bán phá giá, trợ cấp, thuế tự vệ tạm thời; thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ chính thức; xử lý các trường hợp có chênh lệnh về mức thuế tạm thời và mức thuế chính thức (nếu có); thẩm quyền quyết định áp dụng mức thuế chống phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ… xem dịch vụ khai thuế hải quan

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ việc quy định thuế phòng vệ áp dụng đối với hàng hóa NK tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK nhằm đảm bảo phù hợp với Hiến pháp 2013 là mọi thứ thuế phải do Quốc hội quy định; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, phát huy vai trò là công cụ bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước trong điều kiện hội nhập phải cắt giảm thuế NK theo các cam kết quốc tế.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho quy định các nội dung về khái niệm, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, thẩm quyền, các biện pháp phòng vệ về thuế tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK như đã trình và giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương, Tư pháp rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật câu chữ cho rõ ràng, dễ hiểu khi tiếp thu ý kiến của Quốc hội

 (Nguồn internet)
Thuế phòng vệ: công cụ bảo vệ sản xuất trong nước
Đánh giá bài viết

Leave a Reply