Xây dựng Thông tư mới về hàng hóa XNK

Để triển khai Điều 26 Luật Hải quan 45/2014/QH13 về phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan đang tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa XNK để thay thế Thông tư 156/2011/TT-BTC hiện nay.

Xay-dung-Danh-muc-hang-hoa-XNK-Viet-Nam-Maikalogistics

Công chức Hải quan  kiểm tra hàng hóa XNK

Có thể thấy, trong thời  gian qua, khi thực hiện phân loại hàng hóa, xác định mã số đã phát sinh tranh chấp giữa cơ quan Hải quan và DN do có sự khác biệt về mã số HS giữa Danh mục hàng hóa XNK, Biểu Thuế XK, Biểu Thuế NK ưu đãi và Danh mục chuyên ngành. Sự khác biệt này còn dẫn đến hàng hóa khi NK sẽ bị điều chỉnh của các văn bản quy phạm liên quan đến chính sách mặt hàng, chính sách hạn chế NK, chính sách miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được của các dự án đầu tư…

Nguyên nhân của tình trạng này là do các bộ chuyên ngành thường chậm công bố danh mục, một số Danh mục khi ban hành chưa tuân thủ đúng về mã HS theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Chưa phân định rõ trường hợp áp dụng, mục đích áp dụng, của các Danh mục chuyên ngành; Chưa có cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp giữa Hải quan và doanh nghiệp khi áp dụng Danh mục chuyên ngành…

Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hoà, mô tả và mã hoá hàng hoá (Công ước HS) từ năm 1998. Đây là hệ thống toàn cầu về phân loại hàng hoá. Việc phân loại hàng hóa không chỉ nhằm mục đích thu thuế mà còn nhằm đảm bảo thống nhất phân loại hàng hoá XNK cho các mục đích khác như: xác định xuất xứ và đàm phán thương mại giữa các quốc gia, quản lý hàng hoá cần kiểm soát chuyên ngành…

Hiện nay, theo quy định của các luật liên quan (Luật Thương mại, Luật Kiểm tra nhà nước về chất lượng…), các bộ, ngành có trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, cần quy định trách nhiệm mã hóa các danh mục hàng hóa này theo Công ước HS để bảo đảm thống nhất thực hiện.

Để bao quát mục đích của phân loại hàng hóa nhằm thu thuế, xác định xuất xứ, quản lý hàng hoá cần kiểm soát chuyên ngành… tại Điều 26 Luật Hải quan đã sửa đổi, bổ sung nội dung về phân loại hàng hoá XNK. Đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính ban hành Danh mục mã số hàng hoá XNK thống nhất trong toàn quốc và phù hợp với công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Vì vậy, để triển khai quy định này, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phân loại hàng hóa XNK liên quan đến việc áp dụng Danh mục hàng hóa XNK ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC.

Song song với đó, Tổng cục Hải quan đã lập ban soạn thảo bao gồm đại diện các vụ cục thuộc Tổng cục Hải quan và hải quan các tỉnh, thành phố để triển khai họp bàn việc xây dựng dự thảo thông tư này, trong đó tập trung cụ thể rà soát Danh mục hàng hóa XNK và Chú giải chi tiết HS 2012.

Được biết, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 156/2011/TT-BTC để hướng dẫn Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam sẽ được Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính và dự kiến sẽ được Bộ Tài chính ban hành trước ngày 15-11-2014.

Xem dịch vụ khai thuê hải quan điện tử

(Nguồn: internet)

Xây dựng Thông tư mới về hàng hóa XNK
Đánh giá bài viết

Leave a Reply